INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 3:34:37
Home » โตเกียวมารีนประกันชีวิต » แบบประกันภัยแฮปปี้แคช25/20 โตเกียวมารีนประกันชีวิต\"you

แบบประกันภัยแฮปปี้แคช25/20 โตเกียวมารีนประกันชีวิต

2010/10/06 1297👁️‍🗨️

แบบประกันภัยแฮปปี้แคช25/20 โตเกียวมารีนประกันชีวิต
ระยะเวลาคุ้มครอง 25 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
อายุที่รับประกันภัย 0-65 ปี
จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต
ตลอดระยะเวลาคุ้มครอง
1st – 5th = 100% ของทุน
6th – 10th = 200% ของทุน
11th – 15th = 250% ของทุน
16th – 25th = 350% ของทุน

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
ได้รับเงินคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์
1st – 10th = 2% ของทุน
11th – 20th = 3% ของทุน
21st – 24th = 5% ของทุน
25th = 350% ของทุน

เหมาะสำหรับ
1. ผู้ที่มีอายุ 30-45 ปี มีรายได้ปานกลาง ต้องการออมเงินระยะยาว
2. การออมเงินระยะยาว คุ้มครองนาน ต้องการสะสมเงินก้อนใหญ่ เพื่อเป็นเงินเก็บในอนาคต(ทุน 100 ได้ 350)รับผลตอบแทนทุกปี และเพิ่มขึ้นทุก 10ปี

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow