INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 16:34:03
Home » การประกันภัย » ความรับผิดทั่วไปเชิงพาณิชย์ (CGL)\"you

ความรับผิดทั่วไปเชิงพาณิชย์ (CGL)

2019/08/18 5932👁️‍🗨️

หรือ อาจเรียกว่า ความรับผิดชอบทั่วไปในเชิงพาณิชย์ (CGL) หรือ ความรับผิดทั่วไปทางการค้า

Commercial General Liability
One United States Dollars (USS 1,000,000) per occurrence and Two United
States Dollars (USS2,000,000) in annual aggregate, which shall be in place prior to the start of Project
development and/or design no later than upon signing of this Agreement;

ความรับผิดทั่วไปทางการค้า
หนึ่งดอลลาร์สหรัฐ (1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อเหตุการณ์และสองประเทศ
States Dollars (USS2,000,000) รวมเป็นรายปีซึ่งจะต้องอยู่ในสถานที่ก่อนที่จะเริ่มโครงการ
การพัฒนาและ / หรือการออกแบบไม่ช้าไปกว่าเมื่อลงนามในข้อตกลงนี้

ความรับผิดทางพาณิชย์ทั่วไป (CGL)

กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมถึงธุรกิจ สำหรับ การบาดเจ็บทางร่างกายการบาดเจ็บส่วนบุคคลและความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของธุรกิจ ความรับผิดทั่วไปของธุรกิจหรือ CGL
นโยบายความรับผิดโดยทั่วไปในเชิงพาณิชย์มีระดับความคุ้มครองที่แตกต่างกัน นโยบายอาจรวมถึงการครอบคลุมสถานที่ซึ่งช่วยปกป้องธุรกิจจากการอ้างสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่ตั้งทางธุรกิจระหว่างการดำเนินธุรกิจปกติ อาจรวมถึงความคุ้มครองสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

สามารถซื้อความคุ้มครองความรับผิดส่วนเกินเพื่อให้ครอบคลุมการเรียกร้องที่เกินกว่าขีด จำกัด ของนโยบาย CGL

นโยบายความรับผิดทางการเงินบางประเภทในเชิงพาณิชย์อาจมีข้อยกเว้นสำหรับการดำเนินการใดๆ ตัวอย่างเช่นนโยบายอาจไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์

Ref.
http://cymiz.com/forum/index.php?topic=850.0
https://www.insurancethai.net/liability-insurance/

ประกัน CGL มีความเสี่ยงสูง เบี้ยประกันต่ำ ความเสี่ยงสูงที่เป็นประเด็นน่าสนใจ อย่างหนึ่ง คือ วงเงินความคุ้มครองที่สูงมาก อาจจะเป็น 10 เท่าของ ประกันมัคคุเทศน์ หรือ ไกด์ เช่น ถ้าประกันมัคคุเทศน์หรือไกด์ จ่ายคนละ 1 ล้าน จบ แต่ประกัน CGL ลูกค้าอาจจะเรียกร้องได้ถึง 10 ล้านเป็นต้น

เขาไม่ค่อยขายกันนะ อิอิ แต่ถ้ารู้จักกัน เป็นลูกค้ากัน มีประกันหลายตัว อย่างนี้อาจจะพอคุยกันได้ ประเภทลูกค้าขาจร แล้วไปซื้อเนี่ย ลำบากหน่อย คุณค่าของคนบางครั้งมันก็วัดกันได้ด้วยสิ่งที่เราทำลงไป บางบริษัทประกันภัย เขาก็มองตรงนี้ ตัวแทน/นายหน้า ก็เช่นกัน
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow