INSURANCETHAI.NET
Sat 01/04/2023 14:29:42
Home » ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) แอลเอ็มจีประกันภัย » P.A. PLUS – แอลเอ็มจีประกันภัย\"you

P.A. PLUS – แอลเอ็มจีประกันภัย

2012/08/09 756👁️‍🗨️

เป็นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคลที่มอบความคุ้มครองเพิ่ม พิเศษด้วยการคุ้มครองภาระหนี้
ขณะพักรักษาตัว หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของผู้เอาประกัน อีกทั้งยังขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุ
เพิ่มสำหรับอีก 1 คนพิเศษ ของผู้เอาประกัน

1. คุ้มครองตามมาตรฐานของการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
2. คุ้มครองภาระหนี้ที่ต้อง ผ่อนชำระในรอบประจำเดือนแทนผู้เอาประกัน ไม่ว่าจะเป็นค่าบ้าน ค่ารถยนต์ เงินกู้ส่วนบุคคล หรือหนี้บัตรเครดิต หากต้องพัก รักษาตัวจากอุบัติเหตุุ มากกว่า 30 วัน โดยรับภาระให้สูงสุดถึง 6 เดือน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาพักรักษาตัว
3. เงินก้อนเพื่อชำระ ภาระหนี้ กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
4. คุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มให้กับ 1 คนพิเศษ ในครอบครัวของ ผู้เอาประกันในกรณีเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต*

1. อัตราเบี้ยพิเศษเมื่อซื้อพร้อมครอบครัวหรือสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กร
2. ส่วนลดพิเศษ เมื่อซื้อพร้อมกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจหรือมีกรมธรรม์ภาคสมัครใจกับบริษัทฯ

1. การเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะสายตา การรับ
ฟังเสียง (อบ. 1)
200,000 300,000 400,000 500,000 1,000,000 2,000,000
2. ทุพพลภาพถาวร 200,000 300,000 400,000 500,000 1,000,000 2,000,000
3. การถูกฆาตกรรม
หรือถูกทำร้าย
100,000 150,000 200,000 250,000 500,000 500,000
4. การเสียชีวิตจาก
การขับขี่ หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์
100,000 150,000 200,000 250,000 500,000 500,000
5. การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
1. ชดเชยภาระหนี้ที่
ต้องผ่อนชำระเป็น
ประจำเดือน เช่น
เงินกู้บ้าน รถยนต์
สินเชื่อบุคคล
สูงสุด
/เดือน
20,000
ไม่เกิน
6 เดือน
สูงสุด
/เดือน
30,000
ไม่เกิน
6 เดือน
สูงสุด
/เดือน
40,000
ไม่เกิน
6 เดือน
สูงสุด
/เดือน
50,000
ไม่เกิน
6 เดือน
สูงสุด
/เดือน
50,000
ไม่เกิน
6 เดือน
สูงสุด
/เดือน
50,000
ไม่เกิน
6 เดือน
2. ชดเชยภาระหนี้
หากผู้เอาประกัน
เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง
(นับรวมค่าชดเชย
ที่เกิดขึ้นในข้อ 1
และสูงสุดไม่เกิน
วงเงินตามแผน)
120,000 180,000 240,000 300,000 300,000 300,000
3. คุ้มครองอุบัติเหตุ เสียชีวิต 1 คนพิเศษระบุโดย ผู้เอาประกัน (ไม่รวมการถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้าย) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
1. ทุนประกัน 200,000 300,000 400,000 500,000 1,000,000 2,000,000
2. กรมธรรม์ P.A. PLUS 950 1,350 1,750 2,200 2,800 4,000
3. กรมธรรม์ P.A. PLUS
ซื้อแบบกลุ่มครอบครัว
850 1,200 1,550 1,950 2,500 3,600
4. กรมธรรม์ P.A. PLUS
ซื้อแบบกลุ่มองค์กร
(>50 คน)
800 1,150 1,490 1,850 2,380 3,400

1.  ภาระหนี้ของผู้เอาประกัน ต้องเป็นหนี้จากสถาบันการเงินที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
การเงิน องค์กรของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ สถาบันอื่นที่บริษัทฯ เห็นสมควรและเป็นหนี้ผ่อนชำระเป็น
ประจำเดือนปรกติ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถยนต์ เป็นต้น กรณีเป็นหนี้ค้างชำระบัตรเครดิต จะชดเชยจากยอดเงินขั้นต่ำ
ที่เรียกเก็บตามใบแจ้งหนี้ โดยทุกภาระหนี้จะต้องมีเอกสารใบแจ้งหนี้แสดงเป็นหลักฐาน และเป็นชื่อของ
ผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
2.  บริษัทฯ จะคุ้มครองภาระหนี้ กรณีผู้เอาประกันเกิดอุบัติเหตุและต้องพักรักษาตัวตามคำแนะนำของแพทย์มากกว่า
30 วัน ภาระหนี้โดยรวมชดเชยสูงสุด ไม่เกินวงเงินที่ระบุในแต่ละแผนประกันภัย และสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาพักรักษาตัว

กรมธรรม์นี้ ยกเว้นการคุ้มครอง สำหรับการฆ่าตัวตาย การติดต่อของเชื้อโรคและการรักษาทางยา หรือการผ่าตัด
ที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ การแท้งลูก การเข้ารับราชการเป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร การแข่งขัน หรือการเล่นกีฬา
อันตรายบางประเภท การทะเลาะวิวาท การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา / ยาเสพติด การก่ออาชญากรรม เป็นต้น

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow