INSURANCETHAI.NET
Fri 19/07/2024 18:39:10
Home » ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) แอลเอ็มจีประกันภัย » P.A. PLUS – แอลเอ็มจีประกันภัย\"you

P.A. PLUS – แอลเอ็มจีประกันภัย

2012/08/09 944👁️‍🗨️

เป็นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคลที่มอบความคุ้มครองเพิ่ม พิเศษด้วยการคุ้มครองภาระหนี้
ขณะพักรักษาตัว หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของผู้เอาประกัน อีกทั้งยังขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุ
เพิ่มสำหรับอีก 1 คนพิเศษ ของผู้เอาประกัน

1. คุ้มครองตามมาตรฐานของการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
2. คุ้มครองภาระหนี้ที่ต้อง ผ่อนชำระในรอบประจำเดือนแทนผู้เอาประกัน ไม่ว่าจะเป็นค่าบ้าน ค่ารถยนต์ เงินกู้ส่วนบุคคล หรือหนี้บัตรเครดิต หากต้องพัก รักษาตัวจากอุบัติเหตุุ มากกว่า 30 วัน โดยรับภาระให้สูงสุดถึง 6 เดือน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาพักรักษาตัว
3. เงินก้อนเพื่อชำระ ภาระหนี้ กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
4. คุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มให้กับ 1 คนพิเศษ ในครอบครัวของ ผู้เอาประกันในกรณีเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต*

1. อัตราเบี้ยพิเศษเมื่อซื้อพร้อมครอบครัวหรือสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กร
2. ส่วนลดพิเศษ เมื่อซื้อพร้อมกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจหรือมีกรมธรรม์ภาคสมัครใจกับบริษัทฯ

1.การเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะสายตา การรับ
ฟังเสียง (อบ. 1)
200,000300,000400,000500,0001,000,0002,000,000
2.ทุพพลภาพถาวร200,000300,000400,000500,0001,000,0002,000,000
3.การถูกฆาตกรรม
หรือถูกทำร้าย
100,000150,000200,000250,000500,000500,000
4.การเสียชีวิตจาก
การขับขี่ หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์
100,000150,000200,000250,000500,000500,000
5.การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง20,00030,00040,00050,00060,00070,000
1.ชดเชยภาระหนี้ที่
ต้องผ่อนชำระเป็น
ประจำเดือน เช่น
เงินกู้บ้าน รถยนต์
สินเชื่อบุคคล
สูงสุด
/เดือน
20,000
ไม่เกิน
6 เดือน
สูงสุด
/เดือน
30,000
ไม่เกิน
6 เดือน
สูงสุด
/เดือน
40,000
ไม่เกิน
6 เดือน
สูงสุด
/เดือน
50,000
ไม่เกิน
6 เดือน
สูงสุด
/เดือน
50,000
ไม่เกิน
6 เดือน
สูงสุด
/เดือน
50,000
ไม่เกิน
6 เดือน
2.ชดเชยภาระหนี้
หากผู้เอาประกัน
เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง
(นับรวมค่าชดเชย
ที่เกิดขึ้นในข้อ 1
และสูงสุดไม่เกิน
วงเงินตามแผน)
120,000180,000240,000300,000300,000300,000
3.คุ้มครองอุบัติเหตุ เสียชีวิต 1 คนพิเศษระบุโดย ผู้เอาประกัน (ไม่รวมการถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้าย)50,00050,00050,00050,00050,00050,000
1.ทุนประกัน200,000300,000400,000500,0001,000,0002,000,000
2.กรมธรรม์ P.A. PLUS9501,3501,7502,2002,8004,000
3.กรมธรรม์ P.A. PLUS
ซื้อแบบกลุ่มครอบครัว
8501,2001,5501,9502,5003,600
4.กรมธรรม์ P.A. PLUS
ซื้อแบบกลุ่มองค์กร
(>50 คน)
8001,1501,4901,8502,3803,400

1.  ภาระหนี้ของผู้เอาประกัน ต้องเป็นหนี้จากสถาบันการเงินที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
การเงิน องค์กรของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ สถาบันอื่นที่บริษัทฯ เห็นสมควรและเป็นหนี้ผ่อนชำระเป็น
ประจำเดือนปรกติ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถยนต์ เป็นต้น กรณีเป็นหนี้ค้างชำระบัตรเครดิต จะชดเชยจากยอดเงินขั้นต่ำ
ที่เรียกเก็บตามใบแจ้งหนี้ โดยทุกภาระหนี้จะต้องมีเอกสารใบแจ้งหนี้แสดงเป็นหลักฐาน และเป็นชื่อของ
ผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
2.  บริษัทฯ จะคุ้มครองภาระหนี้ กรณีผู้เอาประกันเกิดอุบัติเหตุและต้องพักรักษาตัวตามคำแนะนำของแพทย์มากกว่า
30 วัน ภาระหนี้โดยรวมชดเชยสูงสุด ไม่เกินวงเงินที่ระบุในแต่ละแผนประกันภัย และสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาพักรักษาตัว

กรมธรรม์นี้ ยกเว้นการคุ้มครอง สำหรับการฆ่าตัวตาย การติดต่อของเชื้อโรคและการรักษาทางยา หรือการผ่าตัด
ที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ การแท้งลูก การเข้ารับราชการเป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร การแข่งขัน หรือการเล่นกีฬา
อันตรายบางประเภท การทะเลาะวิวาท การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา / ยาเสพติด การก่ออาชญากรรม เป็นต้น

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow