INSURANCETHAI.NET
Tue 16/04/2024 2:05:07
Home » ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เอเซียประกันภัย 1950 » ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง – เอเซียประกันภัย 1950\"you

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง – เอเซียประกันภัย 1950

2013/06/22 1801👁️‍🗨️

บริษัทฯให้บริการประกันภัยการขนส่งสินค้าซึ่งขนส่งโดยทางเรือ,ทางอากาศยานและทางบกโดยแบ่งชนิดของ กรมธรรม์ออกเป็น 2 ประเภทคือ

  •  การขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland Transit Policy)
  • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ(Marine Cargo Policy)

โดยกรมธรรม์การขนส่งทั้ง 2 ประเภทนี้ให้ความคุ้มครองประเภทของภัยต่างๆดังนี้
1. Institute Cargo Clauses (C)
คุ้มครองความเสียหายหรือสูญเสีย (ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด) เนื่องมาจากเหตุจากเพลิงไหม้, ระเบิด, เรือเกยตื้น , จมหรือล่ม , ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ำหรือตกจากราง , เรือหรือยานพาหนะชนหรือโดนกับวัตถุอื่นเป็นต้น
2. Institute Cargo Clauses (B)
คุ้มครองภัยเช่นเดียวกับการประกันภัยประเภทที่ 1 คือInstitute Cargo clauses (c) แล้วยังรวมถึงภัยจากการเปียก น้ำรวมไปถึงให้ความคุ้มครองภัยจากแผ่นดินไหว ,ภูเขาไฟระเบิด , ฟ้าผ่าหรือในกรณีที่สินค้าถูกน้ำซัดตกจาก เรือหรือสินค้าทั้งหีบห่อเสียหายโดยสิ้นเชิง
3. Institute Cargo Clauses (A)
ให้การคุ้มครองความเสียหายหรือการสูญเสียโดยสิ้นเชิง หรือบางส่วนของทรัพย์สินที่ประกันภัยจากการเสี่ยงภัย ทุกชนิดที่เกิดขึ้นจากเหตุการภายนอกของ ทรัพย์สินนั้นยกเว้นบางเหตุเช่น การล่าช้าในการส่งสินค้าหรือการจงใจ ในการทำให้สินค้าเสียหายของผู้เอาประกัน เป็นต้น
นอกจากนี้กรมธรรม์ Marine cargo Policy ทั้ง 3 ประเภทยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมความ เช่น เสียหายอันเกิดจากภัยสงคราม(War risk) และภัยจากการนัดหยุดงาน (Strikes Clauses)ได้อีกด้วย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow