INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 14:00:33
Home » พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต » ประกันชีวิตกลุ่ม พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต\"you

ประกันชีวิตกลุ่ม พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต

2010/10/04 1350👁️‍🗨️

ประกันชีวิตกลุ่ม ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต
ประกันชีวิตกลุ่ม หมายถึง การประกันชีวิตสำหรับบุคคลหลายคน ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองและเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเดียวกันทั้งกลุ่ม โดยปกติแล้วเป็นการประกันชีวิตที่นายจ้างจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างและพนักงานของบริษัท โดยการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยนั้น แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
* นายจ้างเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ลูกจ้างและพนักงานทั้ง 100%
* นายจ้างและลูกจ้างเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยร่วมกัน เช่น ฝ่ายละ 50% เป็นต้น
* ลูกจ้างและพนักงานเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเอง 100%

ประเภทความคุ้มครอง
* ประกันชีวิต หมายถึง ความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตทุกกรณี ทั้งจากโรคภัยประอุบัติเหตุ คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก
* ประกันอุบัติเหตุ หมายถึง ความคุ้มครองที่เกิดจากผู้เอาประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือ การสูญเสียอวัยวะที่เกิดจากอุบัติเหตุ
* การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ความคุ้มครองที่เกิดจากผู้เอาประกันภัย ตกเป็นผู้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงติดต่อกันไม่น้อยกว่า 180 วันจากสาเหตุที่เกิดจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
* ประกันค่ารักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม เป็นการประกันภัยโดยผู้เอาประกันได้เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow