INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 15:18:26
Home » ประกันภัย(ประกันวินาศภัย) » การจัดการความเสี่ยงภัย\"you

การจัดการความเสี่ยงภัย

2012/03/22 1660👁️‍🗨️

การจัดการความเสี่ยงภัย

เป็น ธรรมชาติของมนุษย์ที่จะแสวงหาความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต สำหรับการประกอบธุรกิจก็เช่นกัน เจ้าของธุรกิจก็ย่อมต้องการผลตอบแทนจากเงินทุนที่ลงทุนไปให้ได้เต็มเม็ดเต็ม หน่วย ในเมื่อความเสี่ยงภัยในรูปแบบต่างๆ เป็นสิ่งคู่กับชีวิต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะพยายามแสวงหามาตรการ วิชีการป้องกัน และแก้ปัญหา เพื่อจะลดความเสี่ยงภัยต่างๆนั้น
ในปัจจุบัน ธุรกิจขนาดใหญ่เริ่มให้ความเอาใจใส่ต่อระบบการจัดการความเสี่ยงภัย ซึ่งขยายกว้างขี้นกว่าเดิมที่มีการประกันภัยเพียงวิธีเดียว จนทำให้เกิดแขนงวิชาเฉพาะขึ้น Risk Management วัตถุประสงค์หลักของการจัดการความเสี่ยงภัยอย่างเป็นระบบนี้ ก็เพื่อให้ธุรกิจหรือบุคคลที่กำลังประสบกับการเสี่ยงภัย ได้ทราบถึงภัยต่าง ๆ ที่เขากำลังประสบอยู่ และหาวิธีการที่จะจัดการกับความเสี่ยงภัยนั้นอย่างดีที่สุด โดยเสียค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมที่สุดเท่าที่ จะทำได้

risk-management
ก่อนที่จะศึกษาถึงระเบียบวิธีในการจัดการความเสี่ยงภัย ควรจะได้ทำความเข้าใจกับความหมายของ
– ความเสี่ยงภัย (RISK)
– ภัย (PERIL)
– สภาวะที่สงเสริมให้เกิดความเสียหาย (HAZARD)

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow