INSURANCETHAI.NET
Fri 04/12/2020 17:19:55
Home » พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต » สายสัมพันธ์ 4 พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต\"you

สายสัมพันธ์ 4 พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต

2010/10/03

สายสัมพันธ์ 4 พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต
เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดาอันเป็นที่รักตลอดระยะเวลา 20 ปี โดยมีเงินสดรับคืนเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้ชำระเบี้ยฯ ระหว่างได้รับความคุ้มครองตามบัญชีประกันชีวิต
คุ้มครอง 20 ปี / ชำระเบี้ย 20 ปี
ผู้เยาว์: 1 เดือน – 16 ปี
ผู้ชำระเบี้ยฯ: 20 – 55 ปี
ทุนประกันภัยขั้นต่ำ: 50,000 บาท

สำหรับผู้เยาว์
ความคุ้มครองกรณีมีชีวิตอยู่
• สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3 -19 ได้รับเงินคืนปีละ 4% ของทุนประกันภัย (รวมทั้งสิ้น 68%ของทุนประกันภัย)
• สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 ได้รับเงินคืนอีก 150% ของทุนประกันภัย

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
• บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย
• บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 200% ของทุนประกันภัย
กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

สำหรับผู้ชำระเบี้ยฯ
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
• บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย
• หากผู้ชำระเบี้ยฯ เสียชีวิตหรือทุพพลภาพฯ จะได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ย ประกันภัยของบุตรตลอดอายุสัญญา ซึ่งผลประโยชน์และความคุ้มครองยัง
คงเป็นเช่นเดิม

เบี้ยประกันภัยแผนนี้ไม่สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow