INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 14:11:59
Home » สยามซัมซุงประกันชีวิต » เพื่อลูกรักแบบพิเศษ – สยามซัมซุงประกันชีวิต\"you

เพื่อลูกรักแบบพิเศษ – สยามซัมซุงประกันชีวิต

2011/01/09 2214👁️‍🗨️

เพื่อลูกรักแบบพิเศษ – สยามซัมซุงประกันชีวิต
โครงการ “เพื่อลูกรัก special” เพื่อความรัก ความมั่นคง

โครงการ “เพื่อลูกรัก Special” เป็นการประกันชีวิตที่ขยายผลประโยชน์ด้านความคุ้มครอง และการออมทรัพย์
เพื่อผู้เยาว์ให้มากขึ้น โดยจะให้ทุนการศึกษาจนกระทั่งผู้เยาว์อายุครบ 24

ให้ความคุ้มครองลูกรักของท่าน ตั้งแต่อยู่ในครรภ์
ให้ความคุ้มครองทั้งคุณแม่และลูกภายใต้โครงการ เดียวกัน
เน้นผลตอบแทนเพื่อเป็นทุนการศึกษาจนถึงระดับ ปริญญาโท

ผลประโยชน์โครงการทุนการศึกษา… “เพื่อลูกรัก Special”

ทุนการศึกษาที่เหลือเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จนถึงอายุ 23 ปี โดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป
พร้อมคืนทุนประกันทันทีเต็ม 100% เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อ (หากผู้เอาประกันเสียชีวิตก่อน)
คืนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด (หากผู้เยาว์เสียชีวิต)
คืนเบี้ยประกันภัย (หากผู้เอาประกันและผู้เยาว์เสียชีวิตในปีกรมธรรม์เดียวกัน)
– คืนจำนวนเงินเอาประกันภัยเต็ม 100% (เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต)
– คืนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด (เมื่อผู้เยาว์เสียชีวิต)

ตัวอย่าง
ผู้เอาประกันภัย (คุณแม่) : อายุ 27 ปี
ผู้เยาว์ (ลูกรัก) : อายุ 1 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย : 500,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง : จนกระทั่งผู้เยาว์มีอายุครบ 24 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน ภัย : จนกระทั่งผู้เยาว์มีอายุครบ 22 ปี

ผู้เอาประกันสามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติมการยกเว้น ชำระเบี้ยประกันภัย (WP)
WP (Waiver of premium) ให้ความคุ้มครองกรณี ผู้เอาประกันทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร ด้วยสาเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ จะชำระเบี้ยประกันภัยแทนให้ในทุนประกันหลัก โดยผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์เหมือนเดิมทุกประการ

สัญญาเพิ่มเติมการประกัน อุบัติเหตุแบบ ADB
ADB (Accident Death Benefit) ผล ประโยชน์อันพึงได้ รับเนื่องจากอุบัติเหตุ ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับ ทำให้ผู้เอาประกันเสียชีวิต ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกัน ต้องรักษาตัวในฐานะคนไข้ในของโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น เมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยจำนวน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้

สัญญาเพิ่มเติมการยกเว้น ชำระเบี้ยประกันภัย (WP)
WP (Waiver of premium) ให้ ความคุ้มครองกรณี ผู้เอาประกันทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร ด้วยสาเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ จะชำระเบี้ยประกันภัยแทนให้ในทุนประกันหลัก โดยผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์เหมือนเดิมทุกประการ

สัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุแบบ ADB
ADB (Accident Death Benefit) ผล ประโยชน์อันพึงได้ รับเนื่องจากอุบัติเหตุ ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับ ทำให้ผู้เอาประกันเสียชีวิต ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกัน ต้องรักษาตัวในฐานะคนไข้ในของโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น เมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยจำนวน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้

สัญญาเพิ่มเติมการประกัน อุบัติเหตุแบบ ADD
ADD (Accidental Death & Dismemberment) ผล ประโยชน์อันพึงได้ รับเนื่องจากอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุสาธารณะ ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะและสายตา ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับ ทำให้ผู้เอาประกันต้องรักษาตัวในฐานะคนไข้ในของโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น เมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายเงินชดเชย ตามตารางรายการทดแทน

สัญญาเพิ่มเติมการประกัน อุบัติเหตุแบบ AI
AI (Accident Indemnity) ผล ประโยชน์อันพึงได้ รับ เนื่องจากอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุสาธารณะ ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับ ทำให้ผู้เอาประกันต้องรักษาตัว ในฐานะคนไข้ในของโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น เมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายเงินชดเชย ตามตารางรายการทดแทน

บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่ม เติมการประกันอุบัติเหตุแบบ RCC
RCC (Riot Civil Commotion) เป็น บันทึกสลักหลัง ของสัญญาเพิ่มเติม AI และ ADD ขยายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ ไปถึงกรณีผู้เอาประกันถูกฆาตกรรม, ถูกทำร้ายโดยเจตนา, ภัยสงคราม, การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ, ภัยสงครามกลางเมือง, การปฏิวัติ, การกบฎ, การลุกฮือต่อต้านรัฐบาล, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรค ร้ายแรง (DD)
DD (Death Disease) ให้ความคุ้มครองการ สูญเสียชีวิต หรือได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรง ภายหลังจาก 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับ โดยโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง มีทั้งหมด 17 โรค ดังต่อไปนี้
– มะเร็ง
– โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรก เนื่องจากการขาดเลือด
– การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ
– โรคอัมพาตจากหลอดเลือดในสมอง
– การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ
– ไตวายเรื้อรัง
– โรคโปลิโอ
– การแข็งตัวของเนื้อเยื่อทั่วไป
– การผ่าตัดสิ้นหัวใจ
– โรคอัลไซเมอร์
– โรคเนื้องอกในสมองชนิดธรรมดา
– ผิวหนังถูกเผาไหม้
– ภาวะกล้ามเนื้อเสื่อม
– การศัลยกรรมหลอดเลือดใหญ่เอออร์ต้า
– โคมา
– การเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย
– อัมพาต

ต้องรักษาตัวในฐานะคนไข้ในของโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น เมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยจำนวน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow