INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 15:24:24
Home » อัพเดทประกันภัย » การยกเลิกประกันชีวิต ใช้สิทธิ์ Free look period (15 วัน)\"you

การยกเลิกประกันชีวิต ใช้สิทธิ์ Free look period (15 วัน)

2013/12/16 9809👁️‍🗨️

cancel-life-insurance-free-look-period

ตามที่ สำนักงาน คปภ. ได้กำหนดให้มีระยะเวลาการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัย โดยให้สิทธิผู้เอาประกันภัยสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท นั้น ระยะเวลาการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวที่กำหนดไว้ จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันชีวิต ดังนี้
1. สำหรับผู้เอาประกันภัย
1.1 เพื่อให้สิทธิผู้เอาประกันภัย ในการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัย หากพบว่าข้อกำหนดการ จ่ายผลประโยชน์หรือเงื่อนไขอื่นใดขัดกับเจตนาหรือผิดวัตถุประสงค์ ไม่ตรงตามความต้องการ ผู้เอาประกันภัยสามารถยกเลิกสัญญาได้ โดยส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายัง บริษัทภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท
1.2 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัย กรณีตัวแทนประกันชีวิตไปเสนอขายประกันชีวิตว่าเป็นการฝากเงินเช่นเดียวกับ ฝากธนาคาร
1.3 ได้รับบริการที่ดีขึ้นจากตัวแทนประกันชีวิตเนื่องจากตัวแทนประกันชีวิตต้องพยายามเสนอกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ตรงตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย
1.4 ลดปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับตัวแทนประกันชีวิต

2. สำหรับบริษัทประกันชีวิต
2.1 บริษัทจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กล่าวคือ บริษัทสามารถที่จะคัดเลือก ผู้เอาประกันภัยที่มีความตั้งใจจริงที่จะทำประกันชีวิตได้ อันเนื่องมาจากในช่วงปีแรกบริษัท จะมีค่าใช้จ่ายในด้านการดำเนินงานที่สูงมาก และหากว่าผู้เอาประกันภัยไม่ต่ออายุกรมธรรม์ ในปีต่อๆ มา กรมธรรม์จะขาดผลบังคับทำให้บริษัทจะสูญเสียค่าใช้จ่าย และผู้เอาประกันภัยไป
2.2 ช่วยเพิ่มอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันภัย (Persistency Rate)
2.3 ส่งเสริมให้ตัวแทนประกันชีวิต เสนอขายประกันชีวิตตาม
ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จะนำมาสู่การขายที่มีคุณภาพทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อธุรกิจประกันชีวิตมากขึ้น
2.4 ส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจประกันชีวิตในสายตาของประชาชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

หากมีปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันชีวิต สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สายด่วนประกันภัย1186 สำนักงาน คปภ.ทุกเขตและ สำนักงาน คปภ. จังหวัดทุกจังหวัด

การใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free look) ควรแจ้งบริษัทประกันชีวิตโดยตรง
ให้ผู้เอาประกันภัยตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ และศึกษาข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วนและทำความเข้าใจให้ถูกต้อง หากพบว่าข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ หรือเงื่อนไขใดไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้ในการขอทำประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ (Free look period) ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวกำหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับ โดยผู้เอาประกันภัยสามารถส่งกรมธรรม์ประกันชีวิตไปยังบริษัทภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทผู้รับประกัน ยกเว้นแต่การซื้อประกันชีวิต ผ่านทางโทรศัพท์ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ฯ ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งการใช้สิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกทำประกันชีวิต และส่งกรมธรรม์ประกันภัยคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทโดยตรง ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินการคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ประชาชนที่มีความประสงค์จะทำประกันชีวิต ควรเลือกแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองเหมาะสมตรงตามความต้องการ และความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยตลอดอายุกรมธรรม์ พร้อมทั้งควรซื้อผ่านตัวแทน / นายหน้า ประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. เท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องทำหน้าที่อธิบายรายละเอียดให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัย ข้อยกเว้นความคุ้มครอง จำนวนเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย วิธีการชำระเบี้ยประกัน และการใช้สิทธิต่างๆ ตามกรมธรรม์ประกันภัย

สายด่วนประกันภัย 1186
https://www.oic.or.th

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow