INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 3:33:25
Home » ไอเอ็นจีประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน (PPO) – ING\"you

สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน (PPO) – ING

2010/12/23 4605👁️‍🗨️

สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน (PPO) – ING ไอเอ็นจีประกันชีวิต
* คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล รพ.เอกชนที่ได้รับการแต่งตั้ง และรพ.ของรัฐทุกแห่ง
* ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยไม่ต้องชำระเงินสด

การดูแลในขณะที่เจ็บป่วย มีค่าใช้จ่ายสูง เพื่อบรรเทาปัญหาและแบ่งเบาภาระของท่านโดยไม่ต้องห่วงถึงค่าใช้จ่ายที่บานปลาย
บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด มีแผนการประกันภัยสุขภาพแบบพีพีโอ ที่ท่านสามารถเลือกแบบที่เหมาะสมกับท่าน และคนที่ท่านรัก
โดยสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชนที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน(IPD) และผู้ป่วยนอก(OPD)
ตามจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินวงเงินผลประโยชน์ที่เลือกไว้

เงื่อนไขการรับประกัน
ทุนประกันรวมทุกกรมธรรม์(บาท) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200,000 ค่าห้อง ค่าอาหารรวมทุกกรมธรรม์ 2,000
ทุนประกันรวมทุกกรมธรรม์(บาท) 200,001 ถึง 300,000 ค่าห้อง ค่าอาหารรวมทุกกรมธรรม์ 3,000
ทุนประกันรวมทุกกรมธรรม์(บาท) 300,001 ถึง 400,000 ค่าห้อง ค่าอาหารรวมทุกกรมธรรม์ 4,000
ทุนประกันรวมทุกกรมธรรม์(บาท) มากกว่า 400,000 ค่าห้อง ค่าอาหารรวมทุกกรมธรรม์ 5,000

หมายเหตุ
สำหรับแบบ WN99/90 และ WN90/90 ให้คำนวณทุนประกันเพียง 1 ใน 4 เพื่อคิดเป็นทุนประกันรวม

– อายุที่รับประกัน 1 เดือน 1 วัน ถึง 60 ปี วันเกิดสุดท้าย(ต่ออายุได้ถึงอายุ 69 ปี)
เด็กอายุ 1 เดือน 1 วัน – 5 ปี ซื้อค่าห้อง ค่าอาหาร พีพีโอ รวมทุกกรมธรรม์ได้สูงสุด 2,000 บาท
– ต้องซื้อกรมธรรม์หลักแบบใดแบบหนึ่งก่อนจึงซื้อพีพีโอได้ ยกเว้นแบบกำหนดระยะเวลา T15, T10 ,UE10 , UE25/7 และ UE15/5
– หากเบี้ยประกันรายปีที่กำลังชำระอยู่รวม กันทุกกรมธรรม์ เกิน 50,000 บาท สามารถซื้อค่าห้อง ค่าอาหาร พีพีโอ รวมทุกกรมธรรม์ได้สูงสุด 5,000 บาท
– หากเบี้ยประกันรายปีที่กำลังชำระอยู่รวม กันทุกกรมธรรม์ เกิน 100,000 บาท สามารถซื้อค่าห้อง ค่าอาหาร พีพีโอ รวมทุกกรมธรรม์ได้สูงสุด 10,000 บาท
– สามารถเลือกงวดชำระเบี้ยแบบ รายปี ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน หรือรายเดือน
– PPO3000 และ PPO5000 เพิ่มบริการ PPOSOS1
– PPO800, PPO1400 และ PPO2000 เพิ่มบริการ PPOSOS2

นอกจากนี้ บริษัทฯขอมอบบริการความช่วยเหลือพิเศษขณะเดินทางทั้งภายในและต่างประเทศ บริการความช่วยเหลือพิเศษนี้
บริษัทฯได้มอบหมายให้ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส (International SOS) จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินเป็นผู้ดำเนินการ ท่านสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ทุกวันตลอด 24 ชม. ที่ ศูนย์ฮอตไลน์ SOS โทร. 66(0) 2255-5400 การให้บริการความช่วยเหลือพิเศษเอสโอเอส แบ่งออกเป็น 2 แผนการให้บริการดังนี้

PPOSOS1 สำหรับ PPO3000 และ PPO5000
A บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทางและการแพทย์ขณะอยู่ต่างประเทศ
B บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ขณะเดินทางภายในประเทศไทย
PPOSOS2 สำหรับ PPO800 PPO1400 และ PPO2000
B บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ขณะเดินทางภายในประเทศไทย

แผนการให้บริการดังกล่าวจะแสดงบนบัตรแคร์การ์ด ซึ่งขึ้นอยู่กับแผนการประกันภัยสุขภาพของท่าน

A บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทางและการแพทย์ขณะอยู่ต่างประเทศ
บริการให้ความช่วยเหลือในต่างประเทศ บริการให้สำหรับผู้เอาประกันภัยที่เดินทางออกนอกประเทศไทย และไม่เกิน 90 วันในการเดินทางแต่ละครั้ง

บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง
1. บริการให้ข้อมูลก่อนการเดินทาง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำวีซ่าทั่วโลกและการฉีดวัคซีนที่จำเป็นในต่างประเทศ ทั่วโลก รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศทั่วโลกและอัตราแลกเปลี่ยน
2. บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานฑูต ให้ข้อมูลสถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ เวลาเปิดทำการของสถานฑูตและสถานกงสุลทั่วโลก
3. บริการช่วยเหลือในกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย ขณะเดินทางนอกประเทศไทยโดยช่วยจัดหาวิธีที่จะได้คืน
4. บริการช่วยเหลือในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย ขณะเดินทางนอกประเทศไทยโดยช่วยจัดหาวิธีที่จะได้คืน
5. บริการแจ้งข่าวสารฉุกเฉิน ให้แก่ครอบครัวหรือเพื่อนหรือหน่วยงานของผู้เอาประกันภัย ตามที่ผู้เอาประกันภัยร้องขอ ในกรณีฉุกเฉินหรือเมื่อ ผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
6. บริการด้านภาษา ให้ข้อมูลศูนย์แปลภาษาแก่ผู้เอาประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์
7. บริการด้านกฎหมาย ให้ข้อมูลชื่อ สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ และเวลาเปิดทำการของนักกฎหมายและสำนักงานกฎหมายทั่วโลก

บริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ (กรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ)
1. บริการแนะนำด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์
2. บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล อาทิ โรงพยาบาล คลินิก แพทย์ ทันตแพทย์ และคลินิกทันตกรรม
3. บริการนัดหมายกับแพทย์ ทั้งแพทย์ทั่วไปและแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้แก่ผู้เอาประกันภัย
4. บริการส่งผู้เอาประกันภัยรักษาตัวในโรงพยาบาล ในกรณีที่มีอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บอยู่ในขั้นวิกฤตต้องการรักษาตัวในโรง พยาบาล จะช่วยเหลือโดยการจัดเตรียมส่งผู้เอาประกันภัยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
5. บริการรับรองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล และบริการดูแลสังเกตอาการขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยแพทย์ของเอสโอเอส เมื่อได้รับอนุมัติจากบริษัทผู้รับประกันภัย
6. บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัย ช่วยดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยจากสถานพยาบาลหนึ่งไปยังสถานพยาบาล อีกแห่งหนึ่ง เมื่อมีความจำเป็นทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลที่ดีกว่า โดยจะช่วยประสานงานจัดเตรียมยานพาหนะที่เหมาะสมในการเคลื่อนย้ายรวมทั้ง บุคลากร และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายทั้งหมดพร้อมจ่ายค่า ดำเนินการ ซึ่งการพิจารณาสถานที่และวิธีการในการเคลื่อนย้ายจะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ และทีมงานเอสโอเอส
7. บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยกลับภูมิลำเนา ช่วยจัดเตรียมและจ่ายค่าดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยกลับภูมิลำเนา ภายในประเทศไทย เพื่อการพักฟื้นในกรณีหลังจากที่ได้ทำการรักษาตัวในโรงพยาบาลนอกประเทศไทย ซึ่งการพิจารณาสถานที่ และวิธีการในการเคลื่อนย้ายจะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และทีมงานเอสโอเอส
8. บริการส่งศพกลับประเทศ ช่วยจัดเตรียมและจ่ายค่าดำเนินการส่งศพผู้เอาประกันภัยจากสถานที่เสียชีวิต กลับประเทศไทย หรือจัดพิธีศพ ณ ถิ่นที่เสียชีวิต ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของทีมงานเอสโอเอส

ทั้งนี้ บริการดังกล่าวในข้อ (6) -(8) จะอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นที่ระบ

B บริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ ขณะเดินทางภายในประเทศไทย
บริการให้ความช่วย เหลือภายในประเทศ บริการให้สำหรับผู้เอาประกันภัยที่เดินทางเป็นระยะทางเกินกว่า 150 กิโลเมตรจากที่พักอาศัยเป็นปกติภายในประเทศไทย และไม่เกิน 90 วันในการเดินทางแต่ละครั้ง

1. บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล เวลาเปิดทำการของโรงพยาบาล คลินิก แพทย์ ทันตแพทย์ และคลินิกทันตกรรม
2. บริการส่งผู้เอาประกันภัยเข้ารักษาในโรงพยาบาล ในกรณีที่มีอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บอยู่ในขั้นวิกฤตต้องการรักษาตัวในโรง พยาบาล จะช่วยเหลือโดยการจัดเตรียมส่งผู้เอาประกันภัยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
3. บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัย ช่วยดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยจากสถานพยาบาลหนึ่ง ไปยังสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่งภายในประเทศไทย เมื่อมีความจำเป็นทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลที่ดีกว่า โดยจะช่วยประสานงานจัดเตรียมยานพาหนะที่เหมาะสมในการเคลื่อนย้ายรวมทั้ง บุคลากร และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายทั้งหมดพร้อมจ่ายค่า ดำเนินการ ซึ่งการพิจารณาสถานที่และวีธีการในการเคลื่อนย้ายจะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ และทีมงานเอสโอเอส
4. บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยกลับที่พักอาศัย ช่วยจัดเตรียม และจ่ายค่าดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยกลับที่พักอาศัยภายในประเทศ ไทย เพื่อการพักฟื้นในกรณีหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ได้ทำการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ซึ่งห่างจากที่พักอาศัยเกินกว่า 150 กิโลเมตรภายในประเทศไทย ซึ่งการพิจารณาสถานที่และวิธีการในการเคลื่อนย้ายจะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ และทีมงานเอสโอเอส
5. บริการส่งศพ ช่วยดำเนินการและจ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการส่งศพผู้เอาประกันภัยจากสถานที่เสียชีวิตกลับที่ พักอาศัย ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของทีมงานเอสโอเอส

ทั้งนี้ บริการดังกล่าวในข้อ (3) – (5) จะอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นที่ระบุดังนี้
การให้บริการของเอสโอเอสจะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุและ/หรือกรณีต่างๆ ดังระบุข้างล่างนี้
1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภาวะอาการที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้ว (Pre-existing Condition)
2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยภัยเพื่อเข้ารับการ รักษาและ/ หรือการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยภัยกลับที่พักอาศัยที่เกินกว่า 1 ครั้งต่อการเจ็บป่วยแต่ละโรค หรือการบาดเจ็บแต่ละครั้ง ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีกรมธรรม์
3. ค่าใช้จ่ายใดๆที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้บริการเอสโอเอส และไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าโดยเอสโอเอส และ/หรือไม่ได้ดำเนินการโดยเอสโอเอส ข้อยกเว้นนี้ไม่รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยฉุกเฉินเพื่อการรักษา (Emergency Evacuation) จากพื้นที่ห่างไกล หรือทุรกันดารซึ่งไม่สามารถติดต่อศูนย์ฮอตไลน์ล่วงหน้าได้ และการเคลื่อนย้ายล่าช้าอาจจะทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตได้
4. กรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ภายในประเทศภูมิลำเนาหรือประเทศที่พำนัก อยู่เป็นปกติ (บริการช่วยเหลือต่างประเทศ) หรือ ภายใน 150 กิโลเมตรจากที่พักอาศัยในประเทศไทย(บริการช่วยเหลือในประเทศ)
5. ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้เอาประกันภัยเดินทางออกนอกประเทศภูมิ ลำเนาหรือประเทศที่พำนักอยู่เป็นปกติ (บริการช่วยเหลือต่างประเทศ) หรือเดินทางไกลกว่า 150 กิโลเมตร จากที่พักอาศัยในประเทศไทย(บริการช่วยเหลือในประเทศ) ซึ่งขัดแย้งคำแนะนำของแพทย์ หรือเพื่อการรักษา พักผ่อน พักฟื้น หลังจากเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วย หรือมีอาการที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้ว
6. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยเพื่อเข้ารับการรักษาหรือการ เคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยกลับภูมิลำเนา หากผู้เอาประกันภัยมีอาการที่ไม่อยู่ในขั้นวิกฤตและ/หรือถ้าแพทย์ของเอสโอ เอสเห็นว่าผู้เอาประกันภัย สามารถรักษาในท้องถิ่นนั้นได้หรือสามารถรอการรักษาไปจนกระทั่งผู้เอาประกัน ภัยกลับถึงประเทศภูมิลำเนา หรือประเทศที่พำนักอยู่เป็นปกติ(บริการช่วยเหลือต่างประเทศ) หรือที่พักอาศัยในประเทศไทย(บริการช่วยเหลือในประเทศ)
7. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยภัยเพื่อเข้ารับการรักษาหรือการ เคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนา ในกรณีที่แพทย์ของเอสโอเอส เห็นว่าผู้เอาประกันภัยภัยสามารถเดินทางได้ในฐานะผู้โดยสารปกติที่ไม่ต้องมี แพทย์คอยติดตามดูแล
8. การรักษาหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวกับการให้กำเนิดบุตร การแท้ง หรือการตั้งครรภ์
ข้อ ยกเว้นนี้ไม่รวมถึงการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ หรือการตั้งครรภ์ที่มีอาการแทรกซ้อนรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตของมารดา และ/หรือทารกในครรภ์ในช่วง 24 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์
9. ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากอุบัติเหตุหรืออาการบาดเจ็บซึ่งเกิดขึ้นขณะที่ผู้เอา ประกันภัยภัยอยู่ในถ้ำ ปีนเขาหรือหน้าผาที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหรือเชือก สำรวจถ้ำหรือหลุมลึก ดิ่งพสุธา โดดร่ม เล่นบันจี้จั๊ม โดยสารบอลลูนหรือ เครื่องร่อน ดำน้ำลึกที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ใช้ศิลปะการต่อสู้ แข่งรถ แข่งขันความเร็วใด ๆ ยกเว้นทางเท้า และกีฬาระดับมืออาชีพ หรือที่มีผู้สนับสนุนรายการ
10. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดปกติทางอารมณ์ สภาพทางจิตใจ หรือโรคจิต
11. ค่าใช้จ่ายใดๆที่เป็นผลมาจากการทำร้ายร่างกายตนเอง ฆ่าตัวตาย ติดยา ติดแอลกอฮอล์ หรือโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์
12. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) หรือโรค/อาการที่เกี่ยวข้องกับเอดส์
13. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการมีส่วนร่วมในการบินทางอากาศ เว้นแต่จะเป็นผู้โดยสารในสายการบินพาณิชย์ที่มีกำหนดตารางการบินหรือเครื่อง บินเช่าเหมาลำ ที่ได้รับอนุญาตตามเส้นทางบินที่ระบุ
14. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้เอาประกันภัยภัยพยายามหรือมีส่วนร่วมในการกระทำผิดกฎหมาย
15. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการรักษาหรือการสั่งการรักษาโดยแพทย์ที่ไม่มี ใบประกอบโรคศิลป์ตามมาตรฐานของ แพทยสภาในประเทศที่รับการรักษา
16. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้เอาประกันภัยภัยเข้ารับราชการทหารหรือ ตำรวจ การมีส่วนรวมในสงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่) การบุกรุก การกระทำของฝ่ายศัตรูต่างชาติ การสู้รบ สงครามกลางเมือง การจลาจล การก่อการไม่สงบ การปฏิวัติ หรือการกบฏ
17. ค่าใช้จ่ายใดที่เป็นผลโดยตรงจากปฏิกิริยานิวเคลียร์หรือกัมมันตภาพรังสีหรือ สงครามและอาวุธชีวภาพหรือเคมี รวมถึงผลจากการก่อการร้ายและสงคราม
18. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลจากการทำกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวกับเรือหรือขณะ อยู่บนเรือหรือแท่นขุดเจาะน้ำมัน หรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงซึ่งมีที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล
19. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุเกิน 65 ปีในวันที่ได้รับบริการ
ในกรณีที่อาการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถือเป็นข้อยกเว้น เอสโอเอสจะดำเนินการให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยและจะรับผิดชอบสำรองจ่ายค่า ใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อได้รับการรับรองค่าใช้จ่ายจากผู้เอาประกันภัย หรือญาติของผู้เอาประกันภัย ก่อนการให้บริการในกรณีดังกล่าว

นิยาม
ภาวะอาการขั้นวิกฤต (Serious Medical Condition) หมายถึง ภาวะการเจ็บป่วย/บาดเจ็บซึ่งแพทย์เห็นว่ามีอาการที่รุนแรงมากและต้องการการ รักษาเร่งด่วน เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตหรือการทุพพลภาพหรือเป็นภัยต่อสุขภาพในระยะยาว ซึ่งระดับความรุนแรง ของภาวะอาการจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับสถานที่ที่ผู้เอาประกัน ภัยอยู่ ณ ขณะนั้น ลักษณะความฉุกเฉินทางการแพทย์ และการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมต่อการรักษาพยาบาล

ภาวะอาการที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้ว (Pre-existing Condition) หมาย ถึง ภาวะอาการที่ก่อนหน้าวันเริ่มมีผลคุ้มครองของการประกันภัย ที่ให้บริการความช่วยเหลือพิเศษนี้ผู้เอาประกันภัย เคยได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา หรือภาวะอาการที่เคยได้รับการวินิจฉัยหรือบำบัดรักษาโดยแพทย์หรือการสั่งยา ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

ประเทศภูมิลำเนา หมายถึง ประเทศที่ผู้เอาประกันภัยถือสัญชาติ

ประเทศที่พำนักอยู่เป็นปกติ หมายถึง ประเทศที่ผู้เอาประกันภัยมีที่อยู่อาศัยเป็นการถาวร

ที่พักอาศัย หมายถึง ที่อยู่อาศัยขณะปัจจุบันตามที่แถลงโดยผู้เอาประกันภัย

การก่อการร้าย หมายถึง การกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นการใช้กำลังหรือความรุนแรง และหรือการคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียงลำพังหรือในนามขององค์กรหรือรัฐบาลหรือในการ ติดต่อกับองค์กรหรือรัฐบาล เพื่อจุดประสงค์หรือเหตุผลทางการเมือง, ศาสนา, ลัทธิ หรือมนุษยชาติ รวมถึงเจตนาที่กระทบกระเทือนหรือมีอิทธิพลต่อรัฐบาลใด และ/หรือที่ทำให้สาธารณชนหรือกลุ่มชนเกรงกลัวหรือตกอยู่ในอันตราย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow