INSURANCETHAI.NET
Wed 28/10/2020 1:16:35
Home » การประกันภัย » หลักการ ประกันภัย\"you

หลักการ ประกันภัย

2019/02/11

การประกันภัยเป็นการทำธุรกิจที่มีสัญญาประกันภัย (กรรมธรรม์ประกันภัย(insurance policy)) ที่กฎหมายยอมรับและรับบังคับคดีให้โดยกำหนดข้อความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันภัย การทำสัญญาผูกพันให้มีผลทางกฎหมายก็ต้องปฏิบัติตามหลักการที่กฎหมายบัญญัติไว้
หลักทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยมีดังนี้

  1. หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย (Principle of Insurable Interest)
  2. หลักความสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง  (Utmost Good Faith)
  3. หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง (Principle of Indemnity)
  4. หลักการรับช่วงสิทธิ (Principle of  Subrogation)
  5. หลักการเฉลี่ย (Principle of Contribution)
  6. หลักสาเหตุใกล้ชิด  (Principle of Proximate Cause)insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow