INSURANCETHAI.NET
Sun 01/11/2020 5:05:47
Home » กรุงเทพประกันชีวิต ประกันชีวิต(สินค้า) » สะสมทรัพย์10/3 กรุงเทพประกันชีวิต\"you

สะสมทรัพย์10/3 กรุงเทพประกันชีวิต

2010/09/21

สะสมทรัพย์ 10 ปี ชำระเบี้ย 3 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี ชำระเบี้ย 3 ปี
เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศกรมสรรพากร
sasomsub10_3

สำหรับ: ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองและประโยชน์ด้านการออมทรัพย์ในระยะเวลาสั้นๆ

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
1. ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 135% ของทุนประกันชีวิต
2. ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินเป็นจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ
มูลค่าเวนคืนเงินสดจำนวนใดจำนวนหนึ่งที่มีมูลค่าสูงกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาท

ตัวอย่าง อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี
เพศ อายุ (ปี) ทุนประกัน (บาท) เบี้ยประกันภัย (บาท)
ชาย 35 100,000 36,000
หญิง 35 100,000 36,000

หมายเหตุ
เงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของท่าน โปรดศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์
กรณี ที่ผู้เอาประกันแถลงข้อความใด ๆ ในคำขอเอาประกันภัยไม่ตรงกับความเป็นจริง บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองและมีสิทธิบอกล้างสัญญาได้ภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญา
การนำส่งเบี้ยประกันเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกัน การที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันเป็นเพียงการบริการเท่านั้น
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow