INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 12:35:49
Home » บูพาประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพ(สินค้า) » ประกันสุขภาพ คริสตัล บูพา\"you

ประกันสุขภาพ คริสตัล บูพา

2010/09/13 2503👁️‍🗨️

ประกันสุขภาพ คริสตัล บูพา (แผนคริสตัลให้ความคุ้มครองเฉพาะคนไทย)
แผนคริสตัล ผลประโยชน์เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน จ่ายเป็นเงินก้อนต่อปี ไม่จำกัดวงเงินสูงสุด จ่ายผลประโยชน์สูงสุดตามผลประโยชน์ต่อปีที่คุณเลือก
ขั้นตอนการสมัครไม่ยุ่งยาก ให้ความคุ้มครองครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับการเจ็บป่วยและ อุบัติเหตุกรณีผู้ป่วยใน
ด้วยวงเงินคุ้มครองตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 600,000 บาทต่อปี ตามผลประโยชน์ค่าห้องที่คุณต้องการ
โดยไม่ได้กำหนดวงเงินสูงสุดของค่าแพทย์ (ค่าแพทย์เยี่ยมไข้, ค่าแพทย์ผ่าตัด) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโรงพยาบาล เช่น ค่ายา, ค่าทำแผล
บูพาจะให้ความคุ้มครองตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
นอกจากนี้ แผนคริสตัลให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของการล้างไต , การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ และการปลูกถ่ายไขกระดูกเพิ่มเติมอีกด้วย

แผนคริสตัลให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยและจำกัดสถานพยาบาลที่ให้ความคุ้มครอง
โดยจะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

ตารางผลประโยชน์
https://www.bupa.co.th/Files/Product/3_ATT_TH_1.pdf


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow