INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 14:09:21
Home » อัพเดทประกันภัย » ประกันคีย์แมน\"you

ประกันคีย์แมน

2018/07/27 5221👁️‍🗨️

ประกันคีย์แมน (KEYMAN PROTECTION)

ประกันบุคคลสำคัญ (KEYMAN LIFE PROTECTION)
เป็นการบริหารภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยใช้ช่องทางของกฎหมายภาษีอากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางภาษีของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลโดยผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิต

“เปลี่ยนภาษีให้เป็นรายได้ เปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นเงินออม”

เป็นรายจ่ายของนิติบุคคล (ค่าใช้จ่าย) แต่เนื่องจากเป็นรายจ่ายสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต (เป็นรูปแบบเงินออมอย่างหนึ่ง) ซึ่งจะได้คืนในภายหลัง บางแบบอาจจะมีจ่ายเงินคืนทุกปีก็มี และเงินที่ได้รับจากกรมธรรม์ได้รับการยกเว้นภาษี (ตามประมวลรัษฎากร ม.42 (13)

KEYMAN INSURANCE สร้างรายจ่ายผ่านกรรมธรรมประกันชีวิตบุคคลสำคัญการเปลี่ยนภาษีให้เป็นเงินออมในรูปกรมธรรม์ KEYMAN INSURANCE


ตัวอย่างประโยชน์ของประกัน Keyman Assuance
บริษัท A ไม่ได้ทำประกัน Keyman
สิ้นปีมีกำไร 10 ล้าน(หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว) เสียภาษี 23% เป็นเงิน 2,300,000 บาท

บริษัท B ทำประกัน Keyman
สิ้นปีมีกำไร 10 ล้านบาท ทำประกันให้กรรมการ 2 คน 1,500,000 บาท
จ่ายภาษี 8,500,000 * 23% = 1,955,000 บาทประหยัดได้ 345,000 บาท
และกรรมการสามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้อีกคนละ 300,000 บาท => ตรงนี้ไม่น่าจะลดหย่อนได้ซ้ำนะ ระวังให้ดี ผลตอบแทนจากประกันชีวิตก็ไม่ต้องนำมาคำนวณภาษีอีกด้วย

หลักการ คือ อาศัยส่วนต่างของภาษีนิติบุคคล กับ ภาษีบุคคลธรรมดา
แต่ปัจจุบัน ภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุด 35% นิติบุคคล 20%
ดังนั้นบริษัทจ่ายเบี้ยให้กรรมการ ต้องรวมในรายได้กรรมการ ด้วย จะคุ้มไหมล่ะ?

ข้อดีของการทำประกัน KEYMAN

ลดปัญหาเรื่องรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี (20 ข้อ)
ลดภาระภาษีขององค์กร (30% และ 10%)
คุ้มครองบุคคลสำคัญขององค์กร (ค่าความสามารถ)
สร้างรายจ่ายถูกต้องตามกฎหมาย (ไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม)
คุ้มรองการค้ำประกันเงินกู้ธนาคารของกรรมการ
ผลตอบแทนที่ได้รับจากกรมธรรม์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ได้รับสิทธิทางภาษีทั้งนิติบุคคล (ถือเป็นรายจ่ายของบริษัท) และบุคคลธรรมดา (นำมาลดหย่อนภาษีได้)

KEYMAN INSURANCE สร้างรายจ่ายผ่านกรรมธรรมประกันชีวิตบุคคลสำคัญ

เป็นค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลได้ 100%
คุ้มครองกรรมการตลอดอายุสัญญากรมธรรม์
ผลตอบแทนทางการเงินจากรมธรรม์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เป็นการบริหารภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องเสียไปทั้งหมดคืนมาบางส่วน

การเปลี่ยนภาษีให้เป็นเงินออมในรูปกรมธรรม์ KEYMAN INSURANCE

เป็นการนำเงินของบริษัทมาเปลี่ยนเป็นรายจ่ายที่ไม่สูญเปล่า
ให้กลายมาเป็นเงินออมและรายได้ หรือความคุ้มครองที่ยังอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์
และให้ผมตอบแทนอย่างคุ้มค่าที่สุด โดยทราบผลตอบแทนจากการออมล่วงหน้า ในรูปของบุคคล คือกรรมการหรือพนักงาน
เป็นรายจ่ายของนิติบุคคลที่หักเป็นรายจ่ายได้ทั้ง 100% อย่างถูกต้องตามหลักบัญชี และกฎหมายประมวลรัษฎากรทุกประการ
เงินออมและรายได้ทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิต ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในนามบุคคลธรรมดาแล้ว ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 42 (13)
เป็นวิธีการโอนรายได้ของนิติบุคคลไปยังบุคคลธรรมดาโดยสามารถกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

การวางแผนเพื่อประหยัดภาษีในรูปแบบใหม่

ถ้าหากมีวิธีสร้างค่าใช้จ่ายให้บริษัทและสามารถหักภาษีได้เต็ม 100%
เพื่อประหยัดภาษีเงินได้นิติบุคคล 30% และกลายมาเป็นเงินออม
กลายมาเป็นรายได้และความครอง ที่ยังอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์โดยไต้องเสียภาษีอีก

รูปแบบการประกันชีวิต KEYMAN PROTECTION

คุ้มครองทรัพยากรบุคคลสำคัญของบริษัท (KEYMAN INSURANCE)
คุ้มครองหุ้นส่วน (PARTNERSHIP INSURNACE)
คุ้มครองความเสี่ยงในการสูญเสียธุรกิจในฐานะเจ้าของกิจการ (BUSINESS INSURANCE)

บุคคลสำคัญขององค์กรมีใครบ้าง KEYMAN PROTECTION)

กรรมการทุกๆ คนขององค์กร
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการหลักขององค์กร
เจ้าหน้าที่ผู้มีทักษะเฉพาะทาง

ข้อจำกัดในการทำประกันบุคคลสำคัญ (KEYMAN INSURANCE)

เป็นการจ่ายเงินออกจากนิติบุคคล และผู้รับต้องเสียภาษี แต่ผลประโยชน์ที่ผู้รับจะได้รับในภายหน้า จะได้รับการยกเว้นไม่เสียภาษี
ไม่ควรจ่ายค่าเบี้ยประกันมากเกินไป จนทำให้ดูเหมือนมีการโยกย้ายถ่ายเทเงินจากบริษัทไปยังกรรมการ หรือดูเหมือนจงใจปรับแต่งงบให้เสียภาษีน้อยลง
บุคคลที่เข้าร่วมโครงการได้มี กรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูง ที่มีความสำคัญต่อกิจการ หรือพนักงานทุกๆ คนขององค์ของนิติบุคคล (ถือเป็นการให้สวัสดิการทั่วไป)ผู้เข้าร่วมโครงการต้องตรวจสุขภาพทุกคน

ประกัน Keyman Life Insurance

ประกัน KEY MAN เพื่อคุ้มครองบุคคลสำคัญและประหยัดภาษี

หัวใจที่สำคัญที่สุดก็คือ ผู้ที่ทำเงินให้ กับธุรกิจของท่าน นั่นก็คือกลุ่ม KEY MAN ในบริษัทท่านนั่นเอง  (สำหรับ บริษัทฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วน สามัญจดทะเบียน กิจการร่วมค้า มูลนิธิหรือสมาคม) บางบริษัท ประหยัดได้ 15 ล้านบาทต่อปี
บริษัทฯ มีสิทธิ์นำเงินออมที่ออกให้นั้น มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ทั้งหมดไม่จำกัด โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัทฯ ประหยัดเงินทุนหมุนเวียนได้ปีละ หลายล้านบาท ถูกต้องตามกฎหมาย สรรพากรยอมรับ และไม่มีความเสี่ยงเพราะมีกรมธรรม์ที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายของกรมการประกันภัย ที่จะต้องจ่ายเต็มตามเงื่อนไขที่ระบุ เมื่อเทียบกับการนำเงินฝากธนาคารแล้ว ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหลายเท่า การฝากเงินกับ ธนาคารปัจุบันถือว่ามีความเสี่ยง เพราะกฎหมายใหม่ที่ออกมา รัฐบาลค้ำประกันแค่ไม่กี่ล้านเท่านั้น ผลตอบแทนต่ำ ไม่มีผลประโยชน์ทางด้านประหยัดภาษี

ประโยชน์ของการทำประกันบุคคลสำคัญ (Keyman Life Insurance Benefits)

การทำประกันบุคคลสำคัญ (Keyman Life Insurance)เป็นการบริหารภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยใช้ช่องทางของกฎหมายภาษีอากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางภาษีของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลโดย ผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตเราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “เปลี่ยนภาษีให้เป็นรายได้ เปลี่ยนรายจ่าย ให้เป็นเงินออม” กันมาบ้างแล้ว อธิบายง่ายๆ ก็คือ นำค่าเบี้ยประกัน ของกรรมการหรือคีย์แมนมาหักเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งบันทึกเป็นรายจ่าย ของนิติบุคคล ทำให้กำไรสุทธิที่ต้องนำไปคำนวณภาษีลดลง ทำให้ บริษัทเสียภาษีกำไรสุทธิลดลง และเนื่องจากเบี้ยประกันเป็นรายจ่าย
สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งเป็นรูปแบบเงินออมอย่างหนึ่ง เงินที่ ได้รับจากกรมธรรม์ได้รับการยกเว้นภาษี (ตามประมวลรัษฎากร ม.42 (13)

ด้านการวางแผนการเงิน

ปลดภาระหนี้สินของบริษัท เพื่อไม่ให้เป็นภาระของครอบครัว
ปลดภาระของหลักทรัพย์ที่ค้ำประกันการกู้ยืม
การค้ำประกันเงินกู้ของกรรมการ
เป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยโรคร้ายแรง อุบัติเหตุที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก
ลดความกังวลยามเจ็บป่วย (ตัวเอง ครอบครัว เจ้าหนี้การค้า)
เป็นแหล่งเงินทุนสำรองเมื่อจำเป็นต้องใช้เงิน
เป็นกองทุนเกษียณอายุ

วางแผนมรดก

เตรียมเงินสดฉุกเฉินสำหรับครอบครัว พร้อมๆ ไปกับการสร้างหลักทรัพย์อื่นๆ
พินัยกรรมเงินสด ใช้เงินก้อนเล็กรับประกันเงินสดก้อนโตให้ครอบครัว
ปลดภาระหนี้สินหรือเป็นค่าใช้จ่ายประจำของครอบครัวยามสูญเสียผู้นำครอบครัว

วางแผนภาษี

เปลี่ยนเงินภาษีของกำไรให้กลายเป็นเงินออมหรือความคุ้มครองของเจ้าของกิจการ ถูกต้องตามกฏหมาย เรียกว่าวางแผนทาง ภาษี มิใช่หลบภาษี ซึ่งเป็นรายจ่ายของนิติบุคคลที่หักเป็นรายจ่าย ได้ทั้ง 100% อย่างถูกต้องตามหลักบัญชี และกฎหมายประมวลรัษฎากรทุกประการ
เปลี่ยนภาษีเป็นเงินได้ เปลี่ยนรายจ่ายเป็นเงินออม (เงินได้ส่วนบุคคล/ ภาษีนิติบุคคล) ลดปัญหารายจ่ายต้องห้าม กำไรสะสม เงินกู้ยืมกรรมการ

แต่นอกเหนือจากผลประโยชน์ในรูปตัวเงินแล้ว หัวใจที่สำคัญที่สุดก็คือ ” ผู้ที่ทำเงินให้กับธุรกิจของท่าน นั่นก็คือกลุ่ม KEY MAN ในบริษัทท่านนั่นเอง หากบุคคลเหล่านี้ เกิดอะไรขึ้น จะมีผล กระทบกับธุรกิจของท่าน โอกาสในการลงเงินเพื่อคุ้มครอง ” คีย์แมน ” พร้อม รับผลประโยชน์ตอบกลับในแง่ของภาษี กลับคืนสู่บริษัทของท่าน”

ก่อนหน้านี้รูปแบบการทำประกันลักษณะนี้ได้รับความนิยม เพราะนิติบุคคลได้ประโยชน์หลายเด้ง แต่ในปัจจุบัน ผลต่างของ การจ่ายเบี้ยประกัน กับ การนำไปลดหย่อนเป็นรายได้บริษัท นั้น น้อยลงและไม่คุ้มที่จะทำ อีกทั้ง ผู้เอาประกันที่บริษัททำประกันให้ ก็ต้องนำยอดเบี้ยประกันเข้าไปคิดรวมในรายได้ ตอนยื่นเสียภาษีด้วย (ถือเป็นรายได้)

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ

no related articles to display.
up arrow