INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 4:10:02
Home » ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) เจ้าพระยาประกันภัย » PA plus – เจ้าพระยาประกันภัย\"you

PA plus – เจ้าพระยาประกันภัย

2012/08/06 973👁️‍🗨️

ประกันภัยอบัติเหตุส่วนบุคคล PA plus – เจ้าพระยาประกันภัย
ให้คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก สำหรับการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และขยายความคุ้มครองค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ดังนี้

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผนที่ 1แผนที่ 2แผนที่ 3
1. เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ 300,000 500,000 1,000,000
2. เสียชีวิตจากการถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกาย 300,000 500,000 1,000,000
3. เสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 150,000 250,000 500,000
4. ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย30,00050,00050,000
เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี (รวมภาษี)6001,0001,500


ข้อยกเว้นที่ควรทราบ กรณีเสียชีวิตจากการอุบัติเหตุ

I. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเนื่องจาก หรือสืบเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำ เนื่องจากได้รับบาดเจ็บ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
การแท้งลูก
การรักษาฟัน การรักษารากฟัน การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม เว้นแต่การรักษาพยาบาลเบื้องต้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis) กระดูกสันหลังเสื่อม (Degeneratation) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเอง

II. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้

ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด แข็งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องเครื่องมือช่วย ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
ขณะที่เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราบแต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงครามหรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์มีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตาราง

Download ใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุ

เงื่อนไขเพิ่มเติม กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย

มีระยะเวลารอคอย 3 เดือนแรกที่ทำประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บภายในระยะเวลา 3 เดือนนับ แต่วันเริ่มคุ้มครอง และ/หรือ เสียชีวิตจากโรคที่เป็นมาก่อนทำสัญญาประกันภัย จะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าปลงศพฯ แต่ บริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนของค่าปลงศพฯ ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์
ผู้เอาประกันภัยที่ต่ออายุสัญญาประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครองจะได้รับความ คุ้มครองการชดใช้ค่าปลงศพอย่างต่อเนื่อง แต่หากผู้เอาประกันภัยต่ออายุสัญญาประกันภัยหลังจาก 30 วัน นับจากวันสิ้น สุดความคุ้มครองจะต้องเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่ สำหรับการขยายความคุ้มครองค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย

ขั้นตอนการขอทำประกันภัย และการพิจารณาการรับประกันภัย

ผู้ขอเอาประกันภัยต้องกรอกข้อมูลลงในใบคำขอเอาประกันภัยทุกช่องให้ครบถ้วนและต้องลงลายมือชื่อผู้ขอเอาประกันภัย พร้อมกับต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
หากผู้ขอเอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องให้ผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามในใบคำขอเอาประกันภัยด้วย
พิจารณารับประกันภัยเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 65 ปี และการนับอายุผู้ขอเอาประกันภัย ให้นับปีที่เกิดถึงปีที่ขอทำประกันภัย
เช่น เกิดปี พ.ศ. 2515 ปีที่ขอทำประกันภัย คือ ปี พ.ศ. 2553 อายุเท่ากับ 38 ปี (2553 – 2515)
การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ควรเกิน 60 เท่าของเงินเดือน หรือรายได้อื่นที่เปิดเผยได้รวมกันต่อเดือนเป็นฐานในการคำนวณทุนประกันภัย
เช่น มีรายได้ 5,000 บาทต่อเดือน สามารถเลือกทุนประกันภัยได้ไม่เกิน 300,000 บาท เป็นต้น แต่ทั้งนี้ก็ควรจะ พิจารณาถึงทรัพย์สินส่วนตัวหรือฐานะของผู้เอาประกันภัย เช่น กรณีเป็นเจ้าของกิจการ เป็นต้น
เด็กหรือเยาวชน นักเรียน นักศึกษา พ่อบ้าน แม่บ้าน ที่ไม่มีรายได้อนุมัติจำนวนเงินเอาประกันภัยเฉพาะแผนที่ 1 เท่านั้น
ผู้ขอเอาประกันภัยต้องระบุผู้รับประโยชน์ (ดูในหัวข้อ ผู้รับประโยชน์)
รับประกันภัยทุกชั้นอาชีพ
ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่วิกลจริต และไม่มีอวัยวะส่วนใดในร่างกายบกพร่อง หรือพิการ หรือทุพพลภาพ
ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เป็นโรคลมชัก โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกระดูก และ/หรือ กล้ามเนื้อ โรคมะเร็ง โรคเอดส์
ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือปฏิเสธการต่ออายุสัญญา หรือถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มสำหรับการประกันภัยดังกล่าวข้างต้น

ผู้รับประโยชน์
ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องระบุชื่อ – นามสกุล ผู้รับประโยชน์ทุกครั้ง พร้อมแจ้งถึงความสัมพันธ์ ถ้าไม่ระบุการพิจารณาจะอาศัยการแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทซึ่งมี 6 ลำดับ เท่านั้น แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้คือ

1 ผู้สืบสันดาน
2 บิดา มารดา
3 พี่น้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน
4 พี่น้องร่วมบิดา หรือมารดา เดียวกัน
5 ปู่ ย่า ตา ยาย
6 ลุง ป้า น้า อา
คู่สมรสที่มีอายุอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow