INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 22:06:50
Home » ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) เจ้าพระยาประกันภัย » ประกันภัยอบัติเหตุสำหรับรายย่อย – เจ้าพระยาประกันภัย\"you

ประกันภัยอบัติเหตุสำหรับรายย่อย – เจ้าพระยาประกันภัย

2012/08/06 903👁️‍🗨️

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และสายตา รวมถึงค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากการประสบอุบัติเหตุ (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) โดยให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

ประกันภัยอบัติเหตุสำหรับรายย่อย – เจ้าพระยาประกันภัย
ให้ความคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองในข้อที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ ดังนี้

ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย(บาท)
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง100,000
2. ผลประโยชน์ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์50,000
3. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ต่อวัน) สูงสุดไม่เกิน 20 วัน ตลอดระยะเวลา ประกันภัย (ขยายความคุ้มครองขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)200/วัน
4. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการ เจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 180 วันแรก)10,000
เบี้ยประกันภัย/คน/ปี (เบี้ยสุทธิ/เบี้ยรวมภาษี)(436 / 450)

Download ใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

ข้อยกเว้น
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา (มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป) สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้
การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตนเอง
การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือ บาดทะยัก โรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
การแท้งลูก
อาหารเป็นพิษ
ปวดหลังอันเกิดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อนหรือเสื่อม หรืออักเสบ หรือเคลื่อน และภาวะ Spondylolysis
การก่อการร้าย
เข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือยั่วยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม

เงื่อนไขที่สำคัญ : เมื่อเกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนแล้วแต่กรณี ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าและต้องส่งหลักฐานให้บริษัทภายใน 30 วัน

กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้น จากกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฎในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฎในกรมธรรม์ประกันภัยบังคับแทน

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow