INSURANCETHAI.NET
Thu 29/10/2020 19:50:59
Home » ประกันอัคคีภัย(สินค้า) เจ้าพระยาประกันภัย » ประกันอัคคีภัยเจ้าพระยาอุ่นใจ สำหรับธุรกิจขนาดย่อม\"you

ประกันอัคคีภัยเจ้าพระยาอุ่นใจ สำหรับธุรกิจขนาดย่อม

2012/08/06

โครงการประกันภัย เจ้าพระยาอุ่นใจ สำหรับธุรกิจขนาดย่อม

เงื่อนไขในการรับประกันภัย
1.สถานที่ตั้งหรือเก็บวัตถุเอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 หรือ คอนกรีตล้วน
2. สถานที่เอาประกันภัยต้องไม่อยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้าหรือเขตอันตรายตามประกาศของกรมการประกันภัย และสำหรับต่างจังหวัดต้องอยู่ในเขตเมือง (รหัส 01 ) และเขตเมืองชั้นอื่นๆ จะพิจารณาเป็นกรณีไป
3. จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อสถานทีในวงเงิน 1,000,000.00 บาท (เฉพาะการประกันอัคคีภัย)
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการสำรวจภัยสำหรับธุรกิจบางประเภทโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow