INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 7:33:25
Home » ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) สยามซิตี้ประกันภัย » ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สยามซิตี้ประกันภัย\"you

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สยามซิตี้ประกันภัย

2010/09/13 1389👁️‍🗨️

ประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล สยามซิตี้ประกันภัย
คุ้มครองจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ทุกอาชีพ

คุ้มครองการสูญเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา และทุพพลภาพถาวร ของผู้เอาประกันภัยจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง และขยายความคุ้มครองถึงการถูกฆาตรกรรม หรือลอบทำร้ายและการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ในวงเงิน 50 % ของทุนประกัน

ข้อยกเว้น
การฆ่าตัวตาย การติดต่อของเชื้อโรคและการรักษาทางยาหรือการผ่าตัด ที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ การรักษาทางทันตกรรม การปวดหลัง การแท้งลูก การแข่งขันหรือเล่นกีฬาอันตรายบางประเภท เช่น บันจี้จัมพ์ ปีนเขา สเก็ต สกี การทะเลาะวิวาท การก่ออาชญากรรม การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือนาเสพติด การโดยสารอากาศยานที่มิใช่เครื่องบินพาณิชย์ ขณะขับขี่หรือปฎิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยาน ขณะปฎิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยาน ขณะปฎิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจหรือาสาสมัคร การปฎิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน ภัยสงคราม ภัยจากนิวเคลียร์

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เอาประกันแบบต่ออายุ กรมธรรม์อัติโนมัติ
เพียงแจ้งความจำนงขอใช้บริการต่ออายุกรมธรรม์อัติโนมัติ ตัดเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากบัญชีในปี ต่อ ๆ ไป ท่านจะได้สิทธิ์รับทุนประกันภัยเพิ่มขึ้นปีละ 10 % ของทุนประกันภัยปีแรก (ไม่รวมค่ารักษาพยาบาล) เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน หรือสุงสุด 130 % ของปีแรก โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเท่าเดิม ความคุ้มครองนี้จะต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านหรือบริษัทฯ

คุณสมบัติของผู้เอาประกัน

ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุขั้นต่ำ 10 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ โดยไม่จำกัดอาชีพ
สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุระหว่าง 10 ปี และไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ สามารถทำประกันได้สูงสุด 200,000 บาท
นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ถึง 20 ปีบริบูรณ์ สามารถทำประกันได้สูงสุด 500,000 บาท
ทุนประกันภัยที่เหมาะสมสำหรับผู้มีรายได้เป้นเงินเดือนประจำ ไม่ควรเกิน 100 เท่าของรายได้
อาชีพ ต่อไปนี้ สามารถทำประกันได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท และไม่สามารถซื้อค่ารักษาพยาบาลเพิ่มได้ พนักงานส่งเอกสาร พนักงานส่งสินค้า ทหาร ตำรวจ พนักงานโรงเหล็ก ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง พนักงานขับรถทุกชนิด พนักงาน / คนงานในสถานที่ก่อสร้าง กรรมกร ผู้ทำงานเกี่ยวกับเกษตรกรและสัตว์เลี้ยง และผู้ปฎิบัติงานที่ใช้แรงงาน หรือใช้เครื่องมือ / เครื่องจักรอุตสาหกรรม
กรณีทุนประกันภัยเกิน 1,000,000 บาท กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการรับประกันภัย
ผู้ เอาประกันภัยสามารถซื้อค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุเพิ่มได้ ในวงเงินไม่เกิน 10 % ของทุนประกันภัยของการสูญเสีย อวัยวะ และทุพพลภาพถาวร

เอกสารประกอบการทำประกันภัย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ
เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีและอากรแล้ว
เอกสารนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเฉพาะจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow