INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 3:40:19
Home » ประกันอัคคีภัย(สินค้า) เมืองไทยประกันภัย » บ้านเมืองไทย – เมืองไทยประกันภัย\"you

บ้านเมืองไทย – เมืองไทยประกันภัย

2011/09/25 3149👁️‍🗨️

บ้านเมืองไทย – เมืองไทยประกันภัย

คุ้มครองพร้อมสรรพ พร้อมรับอุบัติภัย ความอุ่นใจในบ้านคุณ
การประกันภัยสำหรับเจ้าบ้านเพื่อการอยู่อาศัย (ไม่ได้ใช้ประกอบธุรกิจอื่น)ซึ่งให้ความคุ้มครองตัวบ้าน และทรัพย์สินภายในบ้านของคุณแบบครบวงจรจากอุบัติภัยต่างๆ รวมอยู่ในกรมธรรม์ฉบับเดียว ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ำเป็นพิเศษ

ความคุ้มครอง
ความเสียหายจากอุบัติเหตุต่างๆ จากสาเหตุต่างๆที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้นในวงเงินคุ้มครองสูงถึง 100,000 บาท

การถูกปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ โจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะเข้าไปในอาคารคุ้มครองในวงเงิน 50,000 บาท และหากตัวอาคารได้รับความเสียหายจะได้รับการชดใช้ในวงเงินไม่เกิน 2,500 บาท

เงินชดเชยค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว
หากตัวอาคารได้รับความเสียหายจากภัยที่คุ้มครองจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินชดเชยค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ไม่เกิน 5% ของทุนประกันภัย

ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
ชดใช้ค่าเสียหายต่อการบาดเจ็บ การเสียชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกจากอุบัติเหตุภายในสถานที่เก็บทรัพย์สินที่ทำประกันภัย ถ้าความเสียหายนั้นผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย ในวงเงินไม่เกิน 250,000 บาท ต่อครั้ง และไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อปี

เงินชดเชยการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย และบุคคลภายในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ไม่เกิน 3 คน จากภัยที่คุ้มครอง หรือถูกฆาตกรรมจากการปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ในสถานที่เก็บทรัพย์สินที่ทำประกันภัย ในวงเงินคนละ 100,000 บาท

ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
– 1,500 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับความเสียหายเนื่องจากน้ำ
– 500 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุต่างๆ
– 500 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับความเสียหายจากการปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ และลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ

ตารางเบี้ยประกันภัย บ้านเมืองไทย (สถานที่เพื่อการอยู่อาศัย ไม่ได้ใช้ประกอบธุรกิจอื่น)

หมายเหตุ เบี้ยประกันภัยตามตารางข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอากรแสตมป์แล้ว
* ทุนประกันภัยนอกเหนือจากที่ระบุในตาราง โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าประกันภัย

ทรัพย์สินที่สามารถทำประกันภัย
1. สิ่งปลูกสร้าง หรือตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนต่อเติมอาคาร
2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ไฟฟ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยภายในอาคาร

สถานที่เก็บทรัพย์สินทำประกันภัย
สถานที่อยู่อาศัยที่เป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว ห้องชุดในแฟลต แมนชั่น คอนโดมิเนียม ซึ่งมีลักษณะเป็นตึกหรือคอนกรีตทั้งหลังเท่านั้น และไม่ใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจใดๆ

ทรัพย์สินที่ไม่รับทำประกันภัย
สิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านครึ่งตึก–ครึ่งไม้ บ้านไม้ล้วนทั้งหลัง หรือห้องแถวไม้ล้วน
ทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง ตามข้อ 1.
ทรัพย์สินที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่ เงิน ทอง ธนบัตร แบบพิมพ์ ต้นฉบับเอกสาร โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ เครื่องเพชร เป็นต้น

ข้อยกเว้นที่ควรทราบ
ภัยจากสงคราม กบฎ ปฏิวัติ จลาจลและนัดหยุดงาน การก่อการร้าย อาวุธนิวเคลียร์
การแผ่กัมมันตภาพรังสี
ความเสียหายจากการแตกร้าวของกระจกนอกอาคาร นอกเหนือจากภัยที่คุ้มครอง
ความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วม

ความคุ้มครองที่พิเศษกว่า
ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ทำประภัย จากสาเหตุ
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า
การระเบิด แผ่นดินไหว ลมพายุ
การไหลล้น หรือการแตกรั่วของแท้งค์น้ำ อุปกรณ์ หรือท่อน้ำ
การถูกชนโดยยวดยานพาหนะทางบก หรือจากอากาศยาน

download ใบคำขอ


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow