INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 12:29:47
Home » ประกันอัคคีภัย(สินค้า) แอกซ่าประกันภัย » ประกันอัคคีภัย แอกซ่าประกันภัย\"you

ประกันอัคคีภัย แอกซ่าประกันภัย

2010/09/13 1832👁️‍🗨️

แอกซ่าประกันภัยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทุกประเภท
เช่น ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ร้านค้า โรงงาน รวมถึง เฟอร์นิเจอร์ สต็อกสินค้า เครื่องใช้ในสำนักงาน และ เครื่องจักร กรณีเกิดความเสียหายจากไฟ ไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิดของแก๊ส และ ภัยพิเศษอื่นๆ เช่น ลมพายุ ภัยทาง อากาศ แผ่นดินไหว ภัยเนื่องจากน้ำ ภัย จลาจล / นัดหยุดงาน ภัยต่อเครื่อง ไฟฟ้า ฯลฯ

ท่านสามารถ สอบถามราคา เงื่อนไขความคุ้มครอง ตามที่ท่านต้องการ

ประกันอัคคีภัย สมาร์ทโฮม แอกซ่าประกันภัย Smart Home AXA

ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย สมาร์ทโฮม (Smart Home)By AXA

#รายละเอียดแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
1การประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิดสำหรับที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)1,000,0001,500,0002,000,000โปรดระบุ
ความรับผิดชอบส่วนแรก 2,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้งที่เกิดจากภัยทางน้ำ, ลมพายุ แผ่นดินไหว และน้ำท่วม
ความคุ้มครองพิเศษ
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่ชั่วคราว วงเงินความรับผิดชอบไม่เกิน (%ของทุนประกันภัย)100,000150,000200,00010%
2. การเสียชีวิตของบุคคลผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกในครอบครัว (สูงสุดไม่เกิน 4 คนและไม่เกิน…บาท/คน)200,000200,000200,000200,000
3. เงินทดแทนแรงงานสำหรับคนรับใช้ในบ้าน (ยกเว้นคนขับรถ)
วงเงินจำกัดความรับผิดชอบไม่เกิน (บาทต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
200,000200,000200,000200,000
2การประกันความเสี่ยงทุกชนิดภายในบ้านรวมอยู่ในส่วนที1รวมอยู่ในส่วนที1รวมอยู่ในส่วนที1รวมอยู่ในส่วนที1
ความรับผิดชอบส่วนแรก : 2,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้งทุกความเสียหาย
ความคุ้มครองพิเศษ
1. การประกันภัยเงิน วงเงินจำกัดไม่เกิน (บาทต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)10,00010,00010,00010,000
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้านในระหว่าง การขนย้ายชั่วคราว
วงเงินความรับผิดชอบไม่เกิน (บาทต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
100,000100,000100,000100,000
3. ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
วงเงินความรับผิดชอบไม่เกิน (บาทต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
50,00050,00050,00050,000
4. การลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ
วงเงินความรับผิดชอบไม่เกิน (บาทต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
100,000100,000100,000100,000
3การประกันภัยความรับผิดชอบส่วนบุคคลในประเทศไทย
วงเงินความรับผิดชอบไม่เกิน (บาทต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
5,000,0005,000,0005,000,0005,000,000
เบี้ยประกัน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม/อากร)3,0003,8004,700email, Tel


สมาร์ทโฮม – การประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน

สมาร์ทโฮม แผนประกันภัยความเสี่ยง ภัยทุกชนิดสำหรับที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินภายในบ้านของท่าน พร้อมความคุ้มครองความรับผิดส่วนบุคคลทุกแห่งในประเทศไทย

1. คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับที่อยู่อาศัย
คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อบ้านที่อยู่อาศัย รวมถึงกำแพงประตู และรั้วบ้าน พร้อมความคุ้มครองพิเศษดังนี้

* ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัยชั่วคราว เนื่องจากที่อยู่อาศัยของผู้เอาประกันได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้พักอาศัยได้
* การสูญเสียชีวิตของบุคคลผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากอัคคีภัยหรือการปล้นทรัพย์ ณ บ้านพักอาศัย ของผู้เอาประกันภัย
* เงินทดแทนแรงงานสำหรับคนรับใช้ในบ้าน (ยกเว้นพนักงานขับรถ) กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเจ็บป่วยเนื่องจากการ ปฏิบัติงานตามการจ้างของผู้ เอาประกัน

2. คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับทรัพย์สินภายในบ้าน
สมาร์ทโฮม คุ้ม ครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้าน ทรัพย์สินส่วนบุคคลของผู้เอาประกันหรือสมาชิกในครอบครัว รวมถึงเครื่องตกแต่ง และสิ่งติดตั้งภายในบ้าน พร้อมความคุ้มครองพิเศษดังนี้

* คุ้มครองการสูญหายของเงินส่วนบุคคล(ของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกในครอบ ครัว)จากการโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ ณ บ้านพักอาศัยของผู้เอาประกันภัย
* คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้าน ขณะเคลื่อนย้าย (ไป-กลับ) ชั่วคราว เพื่อทำความสะอาด ปรับปรุงใหม่ เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซม ภายในประเทศไทย
* คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เกิดจากอัคคีภัยและฟ้าผ่า เนื่องจากการเดินเครื่องเกินกำลัง การใช้ความกดดันเกินกำหนด ไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น
* คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างและและทรัพย์สินที่เอา ประกันภัย เกิดจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย

3. ความรับผิดชอบส่วนบุคคลในประเทศไทย
สมาร์ทโฮม คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายที่ผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกในครอบครัวได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

* การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บต่อร่างกายของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุ
* ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุ


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow