INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 12:04:11
Home » ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ประกันอัคคีภัย(สินค้า) » ประกันสรรพภัย (บ้านอุ่นใจ) – ประกันภัยไทยวิวัฒน์\"you

ประกันสรรพภัย (บ้านอุ่นใจ) – ประกันภัยไทยวิวัฒน์

2011/02/26 2775👁️‍🗨️

ประกันสรรพภัย (บ้านอุ่นใจ) – ประกันภัยไทยวิวัฒน์

“บ้านอุ่นใจ” กรมธรรม์ประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัย หนึ่งเดียวที่มอบความสุข ความอบอุ่นใจ ภายใต้หลักประกันที่มั่นคง ให้กับคุณและครอบครัวที่คุณรักได้รับการคุ้มครองปกป้องจากความเสี่ยงภัย ถึง 3 ประเภท

ความคุ้มครองหลัก ประกันสรรพภัย (บ้านอุ่นใจ) – ประกันภัยไทยวิวัฒน์
1. อัคคีภัยคุ้ม ครองความเสียหาย อันมีสาเหตุจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ลมพายุ แผ่นดินไหว ยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำที่เกิดขึ้นกับตัวบ้านรวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ภายในบ้าน
2. โจรกรรม คุ้มครองทรัพย์สินต่างๆ ภายในบ้านและความเสียหายของตัวบ้าน อันมีสาเหตุเกิดจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะให้เห็นเด่นชัด รวมถึงการชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ที่เกิดขึ้นภายในบ้าน
3. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก รับผิดชอบค่าเสียหายต่อ การเสียชีวิต ความบาดเจ็บ และความสูญเสีย หรือเสียหาย ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเนื่องจากอุบัติเหตุภายในบ้านหรือเกิดจากการ ใช้สถานที่ซึ่งต้องรับผิดตามกฏหมาย

ความคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันสรรพภัย (บ้านอุ่นใจ) – ประกันภัยไทยวิวัฒน์
1. ชดเชยค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวไม่เกิน 1,500 บาท/วัน เป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน
2. ชดเชยค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากการดับเพลิง การจัดหามาทดแทนหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ดับเพลิงไม่เกิน 10,000 บาทต่อเหตุการณ์
3. ชดเชยค่าใช้จ่ายในการค้ำยัน การรื้อถอน หรือการย้ายซากทรัพย์สินในวงเงินไม่เกิน 10 % ของทุนประกันอัคคีภัย
4. ชดเชยค่าใช้จ่ายในการประเมินราคา ออกแบบและควบคุมงาน จากการซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นใหม่ ในวงเงินไม่เกิน 10 % ของทุนประกันอัคคีภัย
5. ชดเชยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมประตูหน้าต่าง และทรัพย์สินที่เสียหายอันเกิดจากการถูก โจรกรรมในวงเงินเต็มทุนประกันการโจรกรรม


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow