INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 3:10:04
Home » นวกิจประกันภัย ประกันอัคคีภัย(สินค้า) » ประกันภัยที่อยู่อาศัย – นวกิจประกันภัย\"you

ประกันภัยที่อยู่อาศัย – นวกิจประกันภัย

2011/03/12 1305👁️‍🗨️

ประกันภัยที่อยู่อาศัย – นวกิจประกันภัย

การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด
สุดประหยัดด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 645 บาทต่อปี

ความคุ้มครอง
คุ้มครองเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ตัวอาคาร กำแพง รั้ว ประตู โรงรถ ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจาก
* ไฟไหม้
* ฟ้าผ่า
* ภัยระเบิด
* การถูกเฉี่ยวชนโดยยานพาหนะของบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่บุคคลในบ้าน หรือผู้ที่รับจ้างทำงานให้แก่ผู้เอาประกันภัย
* ภัยจากอากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
* ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม การแตกหรือรั่วไหลของท่อประปาใต้ดิน)

ความคุ้มครอง กรณีสิ่งปลูกสร้างเป็นตึก
(มีผนังก่ออิฐหรือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) วงเงินคุ้มครอง 600,000 บาท

ความคุ้มครอง กรณีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
(มีผนังก่ออิฐหรือปูน ร้อยละ 50 – 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) วงเงินคุ้มครอง 250,000 บาท

ความคุ้มครอง กรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึก หรือครึ่งไม้ครึ่งตึก
(มีผนังเป็นวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) วงเงินคุ้มครอง 150,000 บาท

การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
เฉพาะการประกันสิ่งปลูกสร้าง ถ้าได้รับความเสียหายจากภัยตามข้อ 1 จะได้รับความคุ้มครองดังนี้
1. หากความสูญเสีย หรือความเสียหายคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 50% ของมูลค่าการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสร้างหรือ อาคารที่เป็นการสร้างขึ้นใหม่

ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างชั้น 1
(มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) การชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ไม่เกิน 1,000 บาท / วัน และรวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาท
ตลอดระยะเวลาประกันภัย

ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างชั้น 2
(มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) และ
ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างชั้น 3
(มีผนังเป็นวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) การชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ไม่เกิน 500 บาท / วัน และรวมแล้วไม่เกิน 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย

2. หากความสูญเสียหรือความเสียหายคิดเป็นมูลค่าเท่ากับมูลค่าการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่เป็นการสร้างขึ้นใหม่

ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างชั้น 1
(มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) การชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ไม่เกิน 1,000 บาท / วัน และรวมแล้ว
ไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย

ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างชั้น 2
(มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) และ
ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างชั้น 3
(มีผนังเป็นวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) การชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ไม่เกิน 500 บาท / วัน และรวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย

ข้อยกเว้นในการทำประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง
สงคราม การก่อการร้าย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การจลาจล การนัดหยุดงาน การแพร่กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียร์ ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยคำสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น

การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย
ความคุ้มครอง
คุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจาก
* ไฟไหม้
* ฟ้าผ่า
* ภัยระเบิด
* การถูกเฉี่ยวชนโดยยานพาหนะของบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่บุคคลในบ้าน หรือผู้ที่รับจ้างทำงานให้แก่ผู้เอาประกันภัย
* ภัยจากอากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
* ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม การแตกหรือรั่วไหลของท่อประปาใต้ดิน)

การขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
เฉพาะการประกันสิ่งปลูกสร้าง ถ้าได้รับความเสียหายจากภัยตามข้อ 1 จะได้รับความคุ้มครองดังนี้
1. หากความสูญเสีย หรือความเสียหายคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 50% ของมูลค่าการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่เป็นการสร้างขึ้นใหม่

ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างชั้น 1
(มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) การชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวไม่เกิน 1,000 บาท / วัน และรวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างชั้น 2
(มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) และ
ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างชั้น 3
(มีผนังเป็นวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) การชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวไม่เกิน 500 บาท / วัน และรวมแล้วไม่เกิน 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย

2. หากความสูญเสียหรือความเสียหายคิดเป็นมูลค่าเท่ากับมูลค่าการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่เป็นการสร้างขึ้นใหม่

ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างชั้น 1
(มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) การชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวไม่เกิน 1,000 บาท / วัน และรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างชั้น 2
(มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) และ
ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างชั้น 3
(มีผนังเป็นวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) การชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวไม่เกิน 500 บาท / วัน และรวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย

ข้อยกเว้นในการทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง
สงคราม การก่อการร้าย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การจลาจล การนัดหยุดงาน การแพร่กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียร์ ทรัพย์สินต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัย)
* เงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี
* โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อันมีมูลค่า รวมทั้งสิ้นเกินกว่า 10,000 บาท
* ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือแบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์
* เอกสารสำคัญต่าง ๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ
* วัตถุระเบิด
* เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งได้รับความเสียหายจากเดินเครื่องเกินกำลัง ไฟฟ้าลัดวงจร
* ยานพาหนะทุกชนิด
* ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า

ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยคำสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow